Wyliczenie emerytury po rencie ma miejsce wówczas, gdy ubezpieczony przed nabyciem prawa do emerytury jest uprawniony do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Poniżej dowiesz się kiedy i na jakich warunkach możesz ubiegać się o zamianę świadczeń!

Na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych można nabyć prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z tytułu częściowej niezdolności do pracy powstałej np. na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Niemożność wykonywania pracy zarobkowej musi zostać stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zostanie przyznane pod warunkiem złożenia wniosku. Natomiast wyliczenie emerytury po rencie nastąpi w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wyliczenie emerytury po rencie – podstawa prawna

Jeśli niezdolność do pracy trwa do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, ustalenie prawa do emerytury następuje wówczas z urzędu, pod warunkiem, że zainteresowany posiada ubezpieczenie społeczne albo ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W takiej sytuacji złożenie wniosku o emeryturę nie jest konieczne. Emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku, który uprawnia do pobierania świadczenia emerytalnego. Natomiast w przypadku, gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana – wypłata emerytury następuje od dnia, od którego podjęto wypłatę renty.

Wyliczenie emerytury po rencie. Na jaką wysokość świadczenia możesz liczyć?

Podstawa wymiaru emerytury lub renty uzależniona jest od stażu pracy. W obu przypadkach wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z sumą składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. Wysokość podstawy wymiaru emerytury może się jednak różnić, w porównaniu z wysokością podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy z racji tego, że są to odrębne świadczenia. Jeśli jednak chodzi o kwoty emerytury przyznanej z urzędu zamiast renty, z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego, to ustawodawca gwarantuje, że emerytura nie może być niższa niż dotychczas przyznawana renta.

Zobacz także  Ile komornik może zabrać z emerytury?

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury przyznanej zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy

Emerytura przyznana zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy może być co prawda niższa niż świadczenie rentowe, jednak w takim przypadku ZUS wypłaci emeryturę w kwocie wypłacanej dotychczas renty. Osobie uprawnionej do świadczenia emerytalnego przysługuje jednak prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może bowiem być zwiększona poprzez doliczenie dotychczas nieuwzględnionych okresów składkowych powstałych, np. na skutek wykonywania pracy za granicą.

Przeliczenia emerytury – inne sytuacje, kiedy można złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać wyższe świadczenie

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury jest również ściśle powiązany z ogłaszanymi przez Główny Urząd Statystyczny tablicami średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Wysokość emerytury stanowi bowiem kwota wynikająca z podzielenia składek odprowadzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego przez średni dalszy okres trwania życia. W 2022 roku Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice, co umożliwi ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo dla wielu osób.

Wyliczenie emerytury po rencie z tytułu niezdolności do pracy następuje z urzędu w przypadku pobierania przez emeryta przed osiągnięciem wieku emerytalnego świadczenia rentowego. Jeśli emerytura po wyliczeniu będzie niższa niż dotychczas wypłacana renta, ZUS wypłaci świadczenie w wyższej wysokości. 

wyliczenie emerytury po rencie