Ostatnie lata przyniosły sporo zmian, jeśli chodzi o zasady dotyczące wypłaty świadczeń emerytalnych. Na spore wsparcie mogą liczyć m.in. matki. Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, przeczytaj nasz tekst.

Obecnie na dodatkowe świadczenia emerytalne ZUS mogą liczyć m.in. matki, które w ciągu swojego życia wychowały co najmniej czworo dzieci. Takie rozwiązanie ma na celu zniwelowanie nierówności dochodowych oraz wyrównanie szans. Jest tak, ponieważ kobiety, które zaangażowały się w pełni w wychowywanie dzieci, mogły mieć trudności w rozwoju kariery zawodowej, a co za tym idzie – otrzymanie odpowiedniej emerytury albo renty. Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka?

Komu mogą przysługiwać dodatkowe pieniądze w formie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą wystarczy posiadanie co najmniej 4 dzieci, by matka mogła otrzymać dodatkowe rodzicielskie świadczenie. Przyjrzyjmy się zatem warunkom, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, by uzyskać dochód w wieku senioralnym, a także temu, ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka.

Kto otrzyma emeryturę 4+?

Emerytura w ramach programu Mama 4 Plus przysługuje beneficjentkom, które nie mają zapewnionych niezbędnych środków utrzymania (tzn. regularnego dochodu zapewniającego przeżycie), ukończyły sześćdziesiąty rok życia oraz urodziły i wychowały minimum czwórkę dzieci.

Minimalna granica sześćdziesięciu lat nie jest przypadkowa – dzięki temu dodatek otrzymują wyłącznie te osoby, które osiągnęły prawo do świadczenia przysługującego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Warto wiedzieć, że emerytura w ramach programu Mama 4 Plus przysługuje również kobietom, które nie są biologicznymi matkami własnych dzieci, ale je wychowały. Na wniosek osoby zainteresowanej można otrzymać świadczenie za przysposobienie i wychowanie dzieci współmałżonka.

Zobacz także  Emerytura w Anglii. Ile wynosi świadczenie emerytalne w UK?

Co ważne, pomimo swojej nazwy program Mama 4 Plus nie jest uprawnieniem, które przysługuje wyłącznie kobietom. Oprócz tego z opisywanego świadczenia mogą skorzystać również mężczyźni (ojcowie). Taka możliwość pojawia się w sytuacji, gdy:

  • ojciec ukończył 65 lat (a więc – podobnie jak ma to miejsce w przypadku matki w 60. roku życia – osiągnął powszechny wiek emerytalny),
  • mężczyzna wychował co najmniej czwórkę dzieci,
  • matka dzieci zmarła lub porzuciła potomstwo.

Oprócz tego konieczne jest – niezależnie od płci – posiadanie ośrodka interesów życiowych na terenie Polski przez okres minimum 10 lat (lata te są liczone od momentu ukończenia szesnastego roku życia). Obligatoryjne jest również posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z krajów należących do Unii Europejskiej lub EFTA.

Program Mama 4 Plus wszedł w życie w 2019 roku. Szczegółowe ustalenia dotyczące programu Mama 4 Plus (w tym także to, jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury) zawiera Ustawa z dnia 31.01.2019 roku o (Dz. U. z 2021 r. poz. 419).

Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wypłacany przez ZUS dodatek za urodzenie co najmniej 4 dzieci wynosi tyle samo, ile najniższa ustawowa emerytura. A zatem matka czworga dzieci otrzyma dodatkowe pieniądze w wysokości 1338,44 zł brutto miesięcznie.

Świadczenia, które przysługują w ramach programu Mama 4 Plus, są waloryzowane w marcu.

Emerytura w ramach programu Mama 4 Plus – zasady wypłacania świadczeń

Emerytura dla matek (matczyna emerytura) to świadczenie dodatkowe, które wypłaca się na wniosek osoby zainteresowanej. A zatem, aby otrzymać dodatek, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych szereg dokumentów, w tym m.in. formularz zawierający:

  • podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, numer PESEL itp.) starającego się o emeryturę,
  • informacje na temat dzieci (w szczególności numer PESEL),
  • oświadczenie o sytuacji majątkowej/materialnej/rodzinnej/osobistej.
Zobacz także  Emerytura po 100 latach – na co może liczyć jubilat?

W ostatnim z wymienionych dokumentów należy zawrzeć informacje dotyczące np. tego, czy występowały przerwy w wychowywaniu dzieci. Oprócz tego zamieszcza się w oświadczeniu również aktualne informacje na temat sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Rozumie się przez to np. dane dotyczące prawa do emerytury lub renty.

Jeśli wnioskodawca osiąga dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego itp. – również należy zamieścić w oświadczeniu stosowną wzmiankę. Podczas podejmowania decyzji ZUS bierze pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, które wpływają na to, czy rodzicowi 4 dzieci przysługuje w danym czasie prawo do dodatkowego świadczenia.

Mama 4 Plus to ważny program z punktu widzenia polityki społecznej państwa. Stanowi on cenny instrument w wyrównywaniu szans, dając dochody matkom, które zrezygnowały z pracy i poświęciły wiele lat na wychowywanie gromadki dzieci.

ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka