Emerytura policyjna przyznawana i wypłacana jest na podstawie innych zasad niż w przypadku pozostałych zawodów. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o świadczeniach emerytalnych dla pracowników służb mundurowych !

Osoby pracujące w służbach mundurowych obowiązują odrębne zasady emerytalne niż przedstawicieli innych zawodów. Mogą oni liczyć na wcześniejsze osiągnięcie wieku emerytalnego oraz wyższe świadczenia. Sprawdziliśmy, komu przysługuje emerytura policyjna oraz jak obliczyć jej wysokość!

Komu przysługuje emerytura policyjna?

Zasady przyznawania emerytur policyjnych zostały ujęte w rozdziale pierwszym ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z przytoczonym powyżej aktem prawnym, do otrzymywania emerytury policyjnej uprawnione są osoby pracujące w następujących jednostkach:

 • Policji;
 • Służbie Celno-Skarbowej;
 • Służbie Celnej;
 • Służbie Więziennej;
 • Służbie Ochrony Państwa;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Straży Granicznej;
 • Straży Marszałkowskiej.

Wiek emerytalny policjanta

W ostatnich latach zmianie uległy uregulowania prawne co do wieku emerytalnego policjantów. Po roku 2013 emerytura mundurowa po 15 latach pracy przestała obowiązywać. Oznacza to, że wszyscy pracownicy służb mundurowych, którzy rozpoczęli służbę po rozpoczęciu 2013 roku, będą musieli przepracować 25 lat, aby uzyskać wiek emerytalny i prawo do emerytury w pełnym wymiarze.

Co można wliczyć do stażu emerytalnego funkcjonariusza policji?

Staż emerytalny policjanta liczony jest na podstawie długości jego zatrudnienia w określonych formacjach i służbach specjalnych. W tym przypadku oprócz jednostek wyliczonych powyżej należy doliczyć okres nauki w szkołach pożarniczych oraz staż pracy w:

 • Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • Policji Państwowej;
 • Milicji Obywatelskiej;
 • Straży Ochrony Kolei;
 • Urzędzie Ochrony Państwa;
 • zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedzialność za przestępstwo

Jeśli funkcjonariusz policji podczas pełnienia służby dopuści się popełnienia przestępstwa lub naruszy dobra osobiste obywatela, to zostanie mu wstrzymany okres naliczania stażu emerytalnego. Moment popełnienia przestępstwa będzie w tym przypadku stanowił punkt graniczny.

Jak obliczyć wysokość emerytury policyjnej?

Wysokość emerytury policyjnej będzie różna w zależności od tego, kiedy funkcjonariusz rozpoczął swoją karierę zawodową.

Rozpoczęcie pracy przed 2013 rokiem

Funkcjonariusze policji zatrudnieni przed rokiem 2013 mieli i cały czas mają możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach pracy, ale wówczas otrzymają oni jedynie 40% ostatniej wypłaconej pensji miesięcznie. Po każdym dodatkowo przepracowanym roku ich miesięczne świadczenie emerytalne będzie powiększane o 2,6% ostatniej wypłaty. Emerytowany funkcjonariusz ostatecznie może otrzymać emeryturę w wysokości 75% ostatniej otrzymanej pensji, co oznacza, że zostanie mu policzone maksymalnie 28,5 lat pracy w mundurówce.

Rozpoczęcie pracy po rozpoczęciu 2013 roku

Emerytura policyjna osób, które wstąpiły do służby po 2013 roku następuje po 25 latach pracy i wynosi 60% średniej pensji wyliczonej z 10 kolejnych wybranych przez funkcjonariusza lat. Może wybrać on dowolny okres spośród 25 lat pracy. Drugą opcją jest przyjęcie za podstawę średniej z 10 ostatnich lat pracy poprzedzających rok zwolnienia ze służby. Ta opcja zostanie przyjęta, kiedy policjant nie wskaże samodzielnie lat, które chciałby uwzględnić.

Jeśli policjant zdecyduje się pracować dalej po przepracowanych 25 latach, to za każdy dodatkowy rok pracy jego emerytura będzie wzrastać o 3 punkty procentowe. Świadczenie zostanie również podwyższone o 0,5 punktu procentowego za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny i w strefie działań wojennych. Funkcjonariusz ostatecznie może otrzymać emeryturę w wysokości 75% podstawy.

Podwyższenie wysokości emerytury policyjnej

Emerytura policyjna będzie mogła zostać podwyższona, jeśli nastąpi jedna z poniższych okoliczności:

 • praca w charakterze nurków i płetwonurków oraz w służbie fizycznego zwalczania terroryzmu – 2%;
 • praca w charakterze skoczków spadochronowych, saperów, załodze nawodnych jednostek pływających lub personelu latającego na śmigłowcach i samolotach, służbie wywiadowczej za granicą – 1%;
 • praca w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu – 0,5%;
 • jeśli w wyniku pracy na służbie funkcjonariusz pozostanie inwalidą – 15%.

Zwiększenie emerytury następuje za każdy rok służby pełnionej w poszczególnych oddziałach.

Jakie dodatki do świadczenia emerytalnego w służbach mundurowych?

Emerytura policyjna to nie wszystko, na co mogą liczyć pracownicy służb mundurowych. Przysługuje im również prawo do kilku dodatków do emerytury.

Dodatek pielęgnacyjny

Emeryci mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, kiedy nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania lub w razie całkowitej niezdolności do pracy. Dodatek przyznawany jest na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego oraz dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli 75. rok życia. Wysokość dodatku nie jest stała. Jest on rokrocznie waloryzowany.

Świadczenie socjalne

Świadczenie socjalne przysługuje funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin, które zostały poszkodowane przykładowo na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych lub posiadają trudne warunki materialne, czy samotnie wychowują dzieci. Dodatkowo świadczenie to w przypadku policjantów na emeryturze może przyjąć formę zapomogi pieniężnej, dopłaty do kosztów leczenia, wypoczynku, wyżywienia, zakwaterowania lub pogrzebu.

Prawo do lokalu mieszkalnego

Prawo do lokalu mieszkalnego otrzymują nie tylko emerytowani policjanci, ale również członkowie ich rodzin kiedy policjanci umrą.

Podsumowując, emerytury policyjne nie należą do najniższych. Obliczane są w zupełnie inny sposób niż w przypadku emerytur osób pracujących w innych zawodach. Warto pamiętać, że w inny sposób liczy się wysokość emerytur dla policjantów, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem i inaczej dla tych, którzy rozpoczęli pracę po rozpoczęciu roku 2013.

Archiwum: grudzień 2022
emerytura policyjna