Emerytury

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego – kiedy można skorzystać z tej możliwości i na jakich zasadach?

2 minut(y) czytania
Ocena

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego jest możliwe w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przeczytaj i dowiedz się kiedy możesz skorzystać z wyższego świadczenia!

Wypłata emerytury przez ZUS wymaga osiągnięcia wieku emerytalnego oraz złożenia wniosku. Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewidują przypadki wypłaty emerytury wcześniej. Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku, które spełniły określone w ustawie warunki, czyli wykonywały pracę w szczególnych warunkach albo są uprawnione do emerytury pomostowej. Wówczas mogą ubiegać się o przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego – wcześniejsze emerytury na nowych zasadach

Prawo do nowej emerytury przysługuje osobie, która nie przystąpiła do OFE, a także osiągnęła obniżony wiek emerytalny przed 1 stycznia 1999 roku. Warunki ustalane do wypłaty wcześniejszej emerytury obejmują ponadto, udowodnione okresy składkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), podlegające ubezpieczeniu społecznemu przez emeryta, np. ze stosunku pracy. Ustalone prawo do nowej emerytury przysługuje również górnikom, którzy wykonywali nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat pracę górniczą, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego – jakie dokumenty są wymagane?

Prawo do emerytury powszechnej przysługuje po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli ubezpieczony pobierał emeryturę wcześniejszą, może domagać się ponownego ustalenia wysokości emerytury. W tym celu należy złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Wymagane będzie również dołączenie dokumentów potwierdzających istnienie okresów składkowych oraz nieskładkowych, które w bezpośredni sposób wpłyną na wysokość świadczenia. Dzięki temu ubezpieczony otrzyma wyższe świadczenie.

Kliknij!
Emerytura po 100 latach — na co może liczyć jubilat?

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego – jak ustala się wysokość emerytury?

Urodzeni po 31 grudnia 1948 roku jeśli ubiegają się o emeryturę powszechną, muszą przekroczyć powszechny wiek emerytalny oraz udowodnić jakikolwiek okres składkowy. Wówczas ZUS przeliczy wysokość świadczenia dzieląc składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego przez tablice średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn, ogłaszane przez GUS. Warto pamiętać, że w przypadku ogłoszenia nowych tablic emeryt może złożyć wniosek o przeliczenie dotychczas pobieranej emerytury. W tej sytuacji ZUS wyda decyzję w przedmiocie przeliczenia świadczenia.

Przeliczenie emerytury po 65 roku życia

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi 65 lat niezależnie od płci, emeryt może złożyć wniosek o przeliczenie emerytury, jeśli pobierał okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończył 65 lat. Wówczas ZUS z urzędu przeliczy wysokość świadczenia emerytalnego według nowych zasad, ale mając na względzie korzystniejszy okres średniego dalszego trwania życia. Wówczas emerytura nie może być niższa niż kwota okresowej emerytury kapitałowej, a podstawę obliczenia emerytury w dalszym ciągu będą stanowiły składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego.

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego co do zasady odbywa się na wniosek zainteresowanego. ZUS ponownie przeliczy wysokość świadczenia i wyda odpowiednią decyzję, od której ubezpieczony będzie mógł się odwołać. Ponadto przeliczenie emerytury może również nastąpić w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę obliczenia świadczenia. 

Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Emerytury

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury przez ZUS – sprawdź, co warto o tym wiedzieć!

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy zmniejszenie lub zawieszenie emerytury jest możliwe? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym dokładnie przedstawiamy, w jakich sytuacjach…
Emerytury

Dodatek do emerytury i renty – jakie są rodzaje dodatkowych świadczeń w 2022 roku?

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o jakiś dodatek do emerytury lub renty? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym prezentujemy…
Emerytury

Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć w 2022 roku?

3 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, kto może wnioskować o przeliczenie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.