Zapamiętaj!

  • Czy na rencie można pracować? Tak. Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą podjąć zatrudnienie i nadal otrzymywać świadczenia.
  • Dodatkowy dochód może wpłynąć na wysokość renty i spowodować jej obniżenie lub zawieszenie.
  • ZUS oblicza zmniejszenie renty poprzez odjęcie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od przychodu brutto.
  • Kwoty graniczne wskazują, ile można dorobić do renty bez zmniejszenia jej wysokości. Są aktualizowane co kwartał.
  • Od czerwca do sierpnia 2023 roku rencista może zarobić do 4987 zł brutto, a kwota ta nie spowoduje zmniejszenia renty.

Czy na rencie z tytułu niezdolności do pracy można pracować? 

Zastanawiasz się, czy na rencie można pracować? Wbrew panującemu przeświadczeniu osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może podjąć zatrudnienie i zachować prawo do renty. Otrzymywanie renty z tytułu niezdolności do pracy nie oznacza zakazu podjęcia zatrudnienia. Jako rencista możesz pracować w systemie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.

Musisz jednak liczyć się z tym, że dodatkowe wykonywanie pracy zarobkowej i dochody z niej mogą wpłynąć na wysokość twojego świadczenia. Przychód wyższy od pewnej kwoty granicznej może spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie wypłaty świadczenia emerytury lub renty.

Praca na rencie – jak przychód rencisty wpływa na wysokość świadczeń?

ZUS zmniejszy wysokość renty, jeśli twój przychód brutto przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał kalendarzowy. 1 czerwca 2023 roku limity po raz kolejny się zwiększyły (o 270 złotych) i zarobki miesięczne nieprzekraczające kwoty 4987 zł brutto w czerwcu, lipcu i sierpniu nie wpłyną na zmniejszenie renty. Masz już informację, czy na rencie można pracować, ale warto wiedzieć, na jakich zasadach bazuje zatrudnienie.

Renta a praca – jak ZUS oblicza zmniejszenie renty? 

Od przychodu odejmuje się niższą kwotę graniczną przychodu, czyli 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą obniżona będzie renta. W przypadku większych dochodów ZUS zastosuje odpowiednią kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Jeśli twój dochód przekroczy ten próg, ale będzie niższy niż 8 753,60 zł brutto, ZUS zmniejszy twoją rentę o kwotę przekroczenia. Jeśli jednak twój dochód przekroczy 9261,60 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Czy na rencie można pracować? Zatrudnienie na rencie inwalidzkiej

Czy można pracować na rencie inwalidzkiej? Tak, osoba na rencie inwalidzkiej może podjąć zatrudnienie. Podobnie jak w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, dochody z pracy mogą wpłynąć na wysokość renty inwalidzkiej. Jeśli dochód z pracy przekroczy określone limity, ZUS może obniżyć lub zawiesić wypłatę renty.

Jakie są zasady dorabiania do renty inwalidzkiej?

Zasady dorabiania do renty inwalidzkiej są podobne do tych obowiązujących dla renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli dochód z pracy przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może obniżyć rentę. Jeśli dochód przekroczy górny limit, wypłata renty może ulegać zawieszeniu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Warto zainteresować się kwestią ubezpieczenia. Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy są automatycznie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli podjęcie pracy wiąże się z zawarciem umowy o pracę, dodatkowo zostaniesz objęty ubezpieczeniem społecznym przez pracodawcę, w co wlicza się ubezpieczenie zdrowotne. 

Składki socjalne są zazwyczaj odliczane automatycznie z wynagrodzenia przez pracodawcę, a ich wysokość zależy od typu umowy o pracę (etatu) i wysokości wynagrodzenia.

Poszukiwanie pracy podczas pobierania renty – podsumowanie

Wiesz już, czy na rencie można pracować. Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Jeśli planujesz podjąć zatrudnienie, musisz zwrócić uwagę na limity dochodów, które mogą wpłynąć na wysokość twojej renty. Pamiętaj, że ZUS aktualizuje te limity co kwartał, dlatego ważne jest, abyś na bieżąco monitorował te informacje. Możesz skonsultować się z doradcą ZUS-u, aby dowiedzieć się więcej na temat swojej sytuacji.

Archiwum: czerwiec 2023
czy na rencie można pracować