13 emerytura po śmierci przysługuje osobom najbliższym zmarłego emeryta, na ogólnych zasadach dziedziczenia. Co to oznacza? Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na ten temat!

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które realizowane jest na podstawie ustawy z 9 stycznia 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 32). Zasadniczo przysługuje ono emerytom, którzy uprawnieni są do pobierania świadczenia emerytalnego oraz rencistom z tytułu:

  • niezdolności do pracy;
  • renty rodzinnej;
  • renty socjalnej;
  • renty szkoleniowej.

Aby ZUS przyznał i wypłacił świadczenie z tytułu 13 emerytury, emeryt musi być uprawniony do pobierania świadczeń podstawowych na dzień 31 marca danego roku kalendarzowego. Natomiast 13 emerytura po śmierci bliskiej osoby przyznawana na ogólnych zasadach dziedziczenia.

13 emerytura po śmierci – kwestie prawne

Trzynasta emerytura nie jest regulowana przepisami emerytalnymi i rentowymi, wobec czego przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 504) stosuje się do tego świadczenia w zakresie nieuregulowanym wyżej wskazaną ustawą.

W sytuacji, gdy emeryt lub rencista otrzyma świadczenie emerytalne lub rentowe przed swoją śmiercią, rodzina zmarłego nie jest zobowiązana do zwrotu tego świadczenia. Sytuacja jest inna, gdy ostatnia emerytura zostanie wypłacona już po śmierci emeryta lub rencisty. Wówczas jego najbliżsi są zobowiązani zwrócić do ZUS pobraną kwotę.

13 emerytura a 13 emerytura po śmierci – zasady wypłacania

13 emerytura jest wypłacana wszystkim uprawnionym do świadczeń emerytalnych i rentowych, pod warunkiem, że nabyli oni stosowne uprawnienie do dnia 31 marca danego roku. Trzynasta emerytura wypłacana jest wraz z podstawowymi świadczeniami w kwietniu danego roku, w wysokości najniższej emerytury ustalonej na dzień 1 marca danego roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe świadczenie z urzędu – wniosek o wypłatę nie jest więc konieczny. Tymczasem 13 emerytura po śmierci osoby uprawnionej do jej otrzymania jest wypłacana bliskim na zasadzie dziedziczenia.

13 emerytura po śmierci emeryta– czy członkowie zmarłego mają szansę na otrzymanie świadczenia?

Jak już wspomniano trzynasta emerytura nie podlega regulacjom dotyczącym podstawowych świadczeń emerytalnych i rentowych. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym nie zawiera regulacji dotyczących wypłaty świadczenia po śmierci uprawnionego.

Należy więc uznać, że w sytuacji, gdy emeryt umrze po 31 marca danego roku, czyli po dacie uprawniającej do przyznania 13 emerytury, rodzina zmarłego nie otrzyma przedmiotowego świadczenia. Nie oznacza to jednak, że najbliżsi zmarłego zostaną całkowicie pozbawieni możliwości dochodzenia niezrealizowanego świadczenia w razie śmierci.

13 emerytura po śmierci – kiedy rodzina zmarłego może otrzymać pieniądze?

Jeżeli emeryt umrze po dniu 31 marca danego roku należy przyjąć, że nabył on prawo do emerytury dodatkowej, która jednak nie zostanie mu wypłacona. Wobec tego niezrealizowane świadczenie wejdzie w skład masy spadkowej po zmarłym. W sytuacji śmierci osoby uprawnionej, spadkobiercy mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczenia stanowiącego wierzytelność, podlegającą dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Trzynasta emerytura to nowa instytucja w polskim prawie emerytalnym. Wypłata 13 emerytury po śmierci emeryta czy rencisty nie została co prawda uregulowana w ustawie wprowadzającej dodatkowe świadczenie, co jednak nie oznacza, iż rodzina zmarłego nie może dochodzić wypłaty dodatkowej emerytury. Uprawniony członek rodziny, który będzie dziedziczył może starać się o wypłatę świadczenia w razie śmierci emeryta lub rencisty.

Archiwum: lipiec 2022
13 emerytura po smierci