Kiedy możliwa jest zamiana emerytury po śmierci męża? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają aktualne rozwiązania w tym zakresie, przeczytaj przygotowany przez nas artykuł. Być może wiedza ta okaże się przydatna w codziennym życiu.

Śmierć małżonka to bez wątpienia ciężka tragedia. Nierzadko zdarzenie to pogarsza także warunki bytowe męża/żony. Jest tak m.in. w przypadku osób w wieku emerytalnym. Taki stan rzeczy to jeden z powodów, dla których ustawodawcy zdecydowali się na wprowadzenie rozwiązania znanego jako zamiana emerytury po śmierci męża.

Zamiana emerytury po śmierci męża. Aktualne zasady

Na mocy przepisów prawnych emeryt jest uprawniony do świadczenia, które przed śmiercią otrzymywał jego współmałżonek. Określenie „zamiana emerytury po śmierci męża” nie jest przypadkowe. Po taką formę wsparcia zgłaszają się bowiem zazwyczaj kobiety, które dotychczas otrzymywały niższą emeryturę w porównaniu z dochodami męża. Różnica ta może być spowodowana niższymi zarobkami w czasie aktywności zawodowej oraz faktem, że kobietom przysługuje wcześniejszy wiek emerytalny.

Świadczenie to jest określane także jako tzw. renta rodzinna. O jego uzyskanie mogą starać się członkowie rodziny zmarłego emeryta, którzy w chwili śmierci:

  • mają prawo do emerytury lub renty przyznanej z tytułu niezdolności do pracy, lub
  • spełniają warunki wymagane w celu uzyskania świadczeń wymienionych w poprzednim punkcie,

Co ciekawe, osoba zmarła wcale nie musiała być… emerytem. Do uzyskania renty rodzinnej wystarczy, by miała ona przyznane w chwili śmierci świadczenie przedemerytalne bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeśli o świadczenie ubiega się małżonka-wdowa, ważne jest także, by ukończyła ona co najmniej pięćdziesiąty rok życia, była niezdolna do pracy lub wychowywała min. jedno dziecko. Uzyskanie świadczenia jest możliwe także w sytuacji, gdy wdowa spełni ten warunek w czasie 5 lat od zgonu męża.

Rozdzielność majątkowa nie stanowi przeszkody w uzyskaniu renty rodzinnej.

Zamiana emerytury po śmierci męża. Jaki akt prawny reguluje tę kwestię?

Ustawa z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje sposób, w jaki przyznaje się emeryturę po śmierci małżonka oraz warunki, jakie należy spełnić w tym celu.

Archiwum: sierpień 2022
Zamiana emerytury po śmierci męża