Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy może złożyć emeryt, który pomimo pobierania świadczenia emerytalnego kontynuuje zatrudnienie. Sprawdź jak to zrobić!

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy lub dłuższym okresie mogą złożyć ubezpieczeni, którzy pobierają już świadczenie emerytalne, a mimo to pozostają w stosunku pracy. Ustalenie emerytury w nowej wysokości następuje na wniosek zainteresowanego, po rozpatrzeniu go przez ZUS. Emerytury ustalane według nowych zasad będą wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek. Warto przy tym pamiętać, że od decyzji ZUS można się odwołać.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy – od czego zależy wysokość emerytury?

Kwotę emerytury stanowi wynik podzielenia składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego na dzień złożenia wniosku i wypłatę emerytury, przez tablice trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, ustalane przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość świadczenia emerytalnego oparta jest więc o długość życia Polaków, która jest statystycznie obliczana przez GUS. Ubezpieczeni, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, po nabyciu prawa do emerytury, mogą  liczyć na wyższe świadczenie, ponieważ przez dłuższy czas będą na ich konta odprowadzane składki.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy – kiedy najlepiej złożyć?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po roku pracy można złożyć w zasadzie w dowolnym momencie, jeśli po nabyciu uprawnień emerytalnych zainteresowany podjął zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem przyznanie przez ZUS emerytury jest uprzednie rozwiązanie stosunku pracy. Natomiast przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie sprzeciwiają się podjęciu zatrudnienia już po przyznaniu świadczenia emerytalnego. Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury najlepiej jednak złożyć po przepracowaniu dłuższego okresu, co zwiększa szanse na wyższe świadczenie.  

Czy wysokość dochodu po uzyskaniu uprawnień emerytalnych ma wpływ na kwotę emerytury?

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu po podjęciu stosunku pracy przez emeryta, jeśli osiąga on przychód w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w przypadku jej zawieszenia można złożyć, jeśli osiągany dochód ulegnie zmniejszeniu. Podjęcie wypłaty emerytury w związku z ustaniem zawieszenia, ma miejsce również wówczas, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiągnie powszechny wiek emerytalny. W takiej sytuacji wysokość uzyskiwanych przychodów nie ma już znaczenia dla wysokości świadczenia emerytalnego. 

Kiedy jeszcze można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po pierwszym roku pracy?

Inne sytuacje wymagające zgłoszenia wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiary emerytury to m.in. nieuwzględnienie przez ZUS przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego po raz pierwszy okresów składkowych. Wówczas zainteresowany może domagać się ich doliczenia do podstawy wymiaru. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pojawienia się nowych dowodów i okoliczności, które nie były uprzednio znane organowi emerytalnemu, a które jednocześnie nie zostały zatajone przez ubezpieczonego.  

Emerytura zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy

Ponowne przeliczenie emerytury po pierwszym roku pracy może również nastąpić na żądanie zainteresowanego w przypadku przyznania z urzędu emerytury, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, zamiast pobieranej wcześniej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emeryt powinien złożyć, jeśli ZUS wypłaci emeryturę w niższej wysokości niż wcześniejsza renta. Przepisy emerytalne i rentowe stanowią bowiem, że emerytura przyznawana zamiast renty nie może być od niej niższa.

Wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy oznacza możliwość otrzymania wyższego świadczenia emerytalnego. Musi być on jednak poprzedzony podjęciem na nowo zatrudnienia po osiągnięciu powszechnych uprawnień emerytalnych. 

Archiwum: lipiec 2022
wniosek o przeliczenie emerytury po roku pracy