Aktualności

Polski Ład. Liczne zmiany, które przyczynią się do największej podwyżki podatków w historii dla przedsiębiorców

Polski Ład. Konfederacja Lewiatan informuje, że program autorstwa PiS przyczyni się w przyszłym roku do najwyższych w historii podatków dla przedsiębiorców. Mimo ich sprzeciwu, prezydent RP, Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której zmiany podatkowe w znacznej części zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład. Trudne miesiące dla przedsiębiorców i księgowych

O negatywnych skutkach Polskiego Ładu mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan:

Od nowego roku pogorszą się warunki funkcjonowania firm, zwiększą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone zostaną nowe obowiązki związane z rozliczeniem podatkowym oraz zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorców czeka wiele problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem obowiązków podatkowych oraz koniczność poniesienia bardzo wysokich kosztów przygotowania się do nowych zasad rozliczeń

– wymienia Pruszyński.

Nadchodzące miesiące będą również trudne dla księgowych i osób odpowiedzialnych w firmach za prawidłowe rozliczenie z ZUS i US. Komplikacje potęgują wątpliwości w kontekście interpretacji przepisów, są bardzo skomplikowane i nieprecyzyjne:

Krótkie, 6-tygodniowe vacatio legis, nie pozwoli na właściwe przygotowanie systemów, procedur i pracowników. Polski Ład to kolejny przykład ustawy uchwalonej w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców. Wiele wskazuje na to, że objaśnianie Polskiego Ładu potrwa wiele miesięcy, niewykluczone że niebawem do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu

– brzmi informacja prasowa przesłana przez Konfederację Lewiatan

Polski Ład: najważniejsze zmiany podatkowe

Prezydent podpisał w tym tygodni nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zakładającą m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Do najważniejszych zmian w Polskim Ładzie możemy zaliczyć:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł;
 • podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;
 • rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1,5 tys. zł;
 • pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9% od dochodu, przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu, dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem – wyniesie 9%, które będą liczone od podstawy od 60 do 180% średniego wynagrodzenia w zależności od przychodów);
 • likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 • ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 • wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 • wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 • wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 • ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 • nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł;
 • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 • ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania;
 • wprowadzenie nowych ulg (B+R wspierającej prace koncepcyjne nad nowym produktem, ulgi na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ulgi na robotyzację, ulgi IP Box, ulgi IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, ulgi konsolidacyjnej i ulgi na ekspansję;
 • zniesienie limitu przychodów i dopuszczenie do estońskiego CIT spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółdzielni, zniesienie opodatkowania na wejściu i wyjściu.
 • wprowadzenie programu repatriacji kapitału (niższe podatki dla osób, które co najmniej trzy lata mieszkały za granicą i zdecydowały się na powrót. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

Źródło: Konfederacja Lewiatan, forsal.pl, ISBnews

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz